nosok

Объявление

[взломанный сайт] ....И пусть мир станет добрее от нас....

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » nosok » Юридический вопрос » Нулевая декларация


Нулевая декларация

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Надо декларировать любую собственность, даже в Латвии, если она не зарегистрирована в земельной книге, автомобили, если они не стоят на учёте, автомобили, если они не на учёте ЦСДД, предметы искусства, ювелирные украшения, если их стоимость превышает 10000Ls, а так же денежки из-под матраса. Декларировать прийдется все кредиты и взятые и выданные, только пока не понятно всю сумму кредита или только основную,а проценты не надо.

Закон

интервью с Зайцевой

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:

• fiziskām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24.00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem;

• fiziskām personām, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kas pēc 2011.gada 31.decembra kļūst par Latvijas rezidentu.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz, ja minētajām personām:

• ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

• ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;

• īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;

• īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• ārvalstīs ir finanšu instrumenti;

• naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

• persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda:

• Ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24.00.

Mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

• Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;

• Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

• Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

• Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;

• Integrētajā Latvijas kuģu datubāzē.

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem:

• Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

Pienākums deklarācijā uzrādītos skaidrās naudas uzkrājumus virs 10 000 latu iemaksāt kredītiestādē:

• Termiņš un iemaksas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, kuri tiks izdoti līdz 2012.gada 1.februārim.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:

• No 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam ieskaitot, un to varēs
izdarīt: personīgi vēršoties VID; elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv); VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS); atsūtot pa pastu.

Informācija iedzīvotājiem pieejama:

• Finanšu ministrijas mājaslapā wwwfm.gov.lv sadaļā "Svarīgi" un VID mājaslapā wwwvid.gov.lv sadaļā "Tiesību akti / LR normatīvie akti";

• zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu "Nodokļi";

• uzdodot jautājumu VID mājaslapā wwwvid.gov.lv, sadaļā "Uzdot jautājumu VID, atsauksmes";

• klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu

Personas, kurām jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas

1. Mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz personai, kas atbilst vismaz vienam no likumā noteiktajiem kritērijiem. Vai ar to domāts gadījums, ja atbilst, tikai vairākus kritērijus saliekot kopā (piemēram, kapitāla daļas, naudas uzkrājumus, aizņēmumus)?

Nē, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas pienākums ir personai, kurai ir konstatēta atbilstība jebkuram no likumā minētajiem kritērijiem.

Tādējādi pietiek, ja izpildās viens kritērijs. Piemēram, naudas uzkrājumu apmērs ir virs 10 000 latu.

2. Ja personai ir 5000 Ls kredīts, 2000 Ls naudas uzkrājumi un akcijas Latvijā par 4000 Ls - vai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

Nē, jo neizpildās neviens no likumā noteiktajiem kritērijiem.

3. Vai citu valstu pilsoņiem ir jādeklarē Latvijā piederošie īpašumi?

Pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir rezidentiem.
Pilsonības fakts nav noteicošais. Arī citu valstu pilsoņi nodokļu piemērošanas nolūkos var tikt uzskatīti par Latvijas rezidentiem. Ja citas valsts pilsonis ir nerezidents, tad tam mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāaizpilda.

4. Zeme zemesgrāmatā reģistrēta uz vīra vārda. Ir uzsākta būvniecība. Ēka nav pabeigta un nav nodota ekspluatācijā. Vīrs un sieva naudas līdzekļus ēkas būvniecībā ir ieguldījuši kopīgi. Laulības līgums nav noslēgts.

Kam no šīs ģimenes locekļiem ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju par mantisko stāvokli - vīram vai sievai, vai abiem deklarējot uz pusēm?

Tā kā zeme ar ēku veido nekustamā īpašuma kopību, tad gadījumā, ja jaunbūves vērtība pārsniedz 10 000 latu, mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāaizpilda personai, uz kuras vārda zemesgrāmatā ir reģistrēta zeme.

5. Fiziskā persona ir ASV un Latvijas pavalstnieks, Latvijā pieder vairāki nekustamie īpašumi, kā arī ir naudas uzkrājumi. Latvijā persona uzturas vairākas reizes gadā, taču pastāvīgā dzīvesvieta ir ASV. Vai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

Pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir tikai Latvijas rezidentiem. Ja personas pastāvīgā dzīvesvieta un vitālo interešu centrs ir ASV, tad saskaņā ar Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem ietvertajiem nosacījumiem, persona tiks uzskatīta par ASV rezidentu un mantiskā stāvokļa deklarācija nebūs jāsniedz.

6. Persona ilgus gadus bijusi valsts amatpersona, visu nodeklarējusi valsts amatpersonas deklarācijā. Vai mantiskā stāvokļa deklarēšana uz viņu attiecas?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju ir tiesīgas neiesniegt tās amatpersonas, kuras iesniedz ikgadējo amatpersonu deklarāciju par 2011.gadu.

Vispārīgi jautājumi par sākumdeklarēšanu

1. Ja persona atbilst kritērijiem un ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija (piemēram, ir kredīts, kas pārsniedz 10 000 latu), vai, aizpildot deklarāciju, jānorāda arī pārējās ziņas, kuras nesasniedz šos 10 000 Ls (piemēram, skaidras naudas uzkrājums 7000 Ls, kapitāla daļas 8000 Ls)?

Deklarācijā obligāti ir jānorāda tikai tā informācija, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem - jautājumā minētajā gadījumā - kredīta neatmaksāto daļu, kas pārsniedz 10 000 Ls. Pārējo informāciju var uzrādīt, ja persona to vēlas darīt.

2. Vai likums paredz, ka, deklarējot savu mantisko stāvokli, ir jāmaksā 15% nodoklis?

Nodoklis 15% apmērā ir jāmaksā tikai no iepriekš nedeklarētiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim.

3. Vai mantiskā stāvokļa deklarācija būs jāiesniedz papildus ikgadējai iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarācijai?

Mantiskā stāvokļa deklarācija un iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ir atsevišķi dokumenti, un tie nav viens otru papildinoši.

Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi

1. Vai jādeklarē bankas kontā (kredītiestādēs) esošā nauda?

Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa ir virs 10 000 latu.

2. Ja uzkrājums kredītiestādē ir tuvu 10 000 latiem un 29.decembrī, kontā ieskaitot algu, summa pārsniegs 10 000, vai tad ir jādeklarē uzkrājumi?

Jā, jo attiecībā uz naudas uzkrājumiem izpildīsies likumā noteiktais deklarēšanas pienākuma kritērijs.

3. Vai mantiskā stāvokļa deklarācijā jādeklarē depozīts bankā?

Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa gan depozītā, gan skaidrā naudā, gan norēķinu kontā pārsniedz 10 000 latu slieksni.

4. Ja ir noguldījumi Igaunijas un Dānijas bankās, vai tie ir jādeklarē?

Nosakot, vai tiek sasniegts likumā noteiktais kritērijs attiecībā uz naudas uzkrājumu apmēru, tiek ņemti vērā naudas līdzekļi gan skaidrā naudā, gan bezskaidrā naudā, gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus.

5. Uz kuru brīdi jāsaskaita nauda?

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek norādītas ziņas pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst. 24.00. Tādējādi arī naudas uzkrājumi jāfiksē minētajā brīdī.

6. Cilvēks savus skaidrā naudā sakrātos 20 000 latus ieskaita bankas kontā un deklarācijā uzrāda, ka ir tikai bezskaidras naudas uzkrājums (jo tā bija uz 31.12.2011.), taču janvāra sākumā visu izņem. Vai viņam var prasīt ieskaitīt kontā?

Nē, šādas prasības normatīvajos aktos nav.

7. Ja decembra sākumā skaidrās naudas uzkrājumi pārsniedz 10 000 latu, bet vēl decembrī plānots pirkt mašīnu, un tad naudas uzkrājumi būs zem 10 000 latu, vai jāiesniedz deklarācija?

Ja netiek konstatēta atbilstība citiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz.

8. Ja vienam no ģimenes locekļiem ir ģenerālpilnvara rīkoties ar otra ģimenes locekļa līdzekļiem, katram atsevišķi nepieder vairāk par 10 000 latu, bet abiem kopā pārsniedz 10 000 latu un reāli nauda tiek lietota no viena konta - ģimenes loceklis, kuram ir ģenerālpilnvara rīkojas ar visiem naudas līdzekļiem. Vai kādam no ģimenes locekļiem ir šie naudas līdzekļi jādeklarē?

Ja netiek konstatēta atbilstība citiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz nevienam no ģimenes.

9. Vai ir jādeklarē uz nepilngadīga bērna vārda veidotais uzkrājums bērna nākotnei?

Ja uz bērna vārda atvērtajā kontā kopējā uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latu, tad izpildās kritērijs attiecībā uz naudas uzkrājumu apmēru, ievērojot kuru, bērnam rodas pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. Ja bērns nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tad bērna vietā mantiskā stāvokļa deklarāciju aizpilda kāds no vecākiem vai aizbildnis.

10. Vai deklarācijā ir jānorāda arī personas zemesgrāmatā reģistrētais dzīvokļa īpašums un gleznu kolekcija (tēva autordarbi), ja pienākums ir deklarēt tikai skaidro naudu 12 000 latu? Vai es drīkstu deklarēt tikai skaidro naudu?

Tā kā naudas uzkrājumu kopējā summa pārsniedz 12 000 latu, tad personai ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. Mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jāuzrāda zemesgrāmatā reģistrēts dzīvokļa īpašums. Gleznu kolekcija mantiskā stāvokļa deklarācijā jāuzrāda tajā gadījumā, ja, pēc personas ieskatiem, to vērtība pārsniedz 10 000 latu.

Aizņēmumi un aizdevumi

1. Paņemts kredīts bankā dzīvokļa remontam, vai tas ir jādeklarē?

Ja neatmaksātā kredīta daļa ir lielāka nekā 10 000 latu, tad ir jādeklarē šī neatmaksātā daļa.

2. Fiziskā persona - SIA dalībnieks ir aizdevusi SIA naudu. Vai šis aizdevums ir jādeklarē?

Ja neatgūtās aizdevuma summas apmērs pārsniedz 10 000 latu, tad šis aizdevums ir jādeklarē.

3. Bankā saņemts 50 000 Ls kredīts, par kuru iegādāta māja, kas ierakstīta zemesgrāmatā. Uz 31.12.2011. lielākā daļa kredīta jau ir atmaksāta un atlikusī summa nepārsniedz 10 000 Ls. Vai šādas parādsaistības jādeklarē un jānorāda deklarācijā?

Ja netiek konstatēta atbilstība citiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz.

4. Vai personai obligāti jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, ja tā ir galvotājs citai fiziskai personai, kura paņēmusi no bankas 80 000 eiro kredītu?

Kamēr persona, kura ir ņēmusi bankā kredītu, kārto savas kredītsaistības, pienākums aizpildīt mantiskā stāvokļa deklarāciju galvotājam nav. Tomēr mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā iespējams uzrādīt jebkuru papildu informāciju, kas, pēc personas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem.

5. Ja hipotekārais kredīts pārsniedz 10 000 latu, vai deklarācijā jāuzrāda arī uzkrājumi bankas kontā, kuri ir zem 10 000 latu?

Deklarācijā obligāti ir jānorāda tikai tā informācija, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. Pārējo informāciju var uzrādīt, ja persona to vēlas darīt.

Nekustamais īpašums

1. Ja ir noslēgts līgums par nekustamā īpašuma pirkšanu un samaksāta rokasnauda, bet nekustamais īpašums vēl nav personas īpašumā - kā to deklarēt?

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tās 15.sadaļā var uzrādīt jebkuru papildu informāciju, kas ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par personas mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem, t.sk. informāciju par samaksāto rokas naudu.

2. Bankā saņemts kredīts zemes iegādei un arī mājas celtniecībai. Zemes grāmatā ir ierakstīta zeme. Māja tiek būvēta no kredītā saņemtajiem līdzekļiem. Vai jaunbūve ir jādeklarē?

Ir jādeklarē kredītsaistības virs 10 000 latiem un jaunbūve, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā, ja tajā veikto ieguldījumu vērtība pārsniedz 10 000 latu.

3. Ir saņemts mantojums (saņemta mantojuma apliecība, mantojuma masā (12 000 latu) nav atsevišķi nodalīta nekustamā īpašuma vērtība), vai ir jādeklarē mantojums, kura sastāvā ir nekustamais īpašums un zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas? Kā noteikt nekustamā īpašuma vērtību?

Ja mantojuma līgumā nav norādīta nekustamā īpašuma vērtība, tad, novērtējot, vai izpildās Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktie kritēriji attiecībā uz nekustamā īpašuma vērtību virs 10 000 latiem, jāizmanto aktuālā kadastrālā vērtība.

4. Vai personai obligāti jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, ja tā mantojusi (saņēmusi testamentu) māju 300 000 latu vērtībā, bet mantojuma apliecību notārs sola tikai pēc 2012.gada 1.jūnija?

Tā kā nekustamais īpašums nav faktiski iegūts, tad mantiskā stāvokļa deklarācijā tas nav jāuzrāda. Tomēr mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā persona var uzrādīt jebkuru papildu informāciju, kas, pēc viņas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem, t.sk. testamentā norādīto nekustamo īpašumu.

5. Ja nekustamais īpašums pirkts par 16 000 latu, bet tagad novērtēts par 5000 latu, vai šāds īpašums jādeklarē?

Jādeklarē, ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā.

6. Vai jādeklarē jaunbūve un kādā vērtībā?

Jādeklarē, ja tā nav reģistrēta zemesgrāmatā un tajā veikto ieguldījumu apjoms ir virs 10 000 latu. Deklarācijā norāda jaunbūvē veikto ieguldījumu vērtību.

7. Vai jāiesniedz deklarācija, ja pieder maza ēka (līdz 25 m2)?

Jādeklarē, ja Latvijā esošs nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā un tā vērtība ir virs 10 000 latu. Ja minētais kritērijs nav pārsniegts, tad nekustamais īpašums nav jādeklarē.

Transportlīdzekļi

1. Ja CSDD reģistrēta līzingā nopirkta vieglā automašīna par summu, kas pārsniedz 10 000 Ls un uz 2011.gada 31.decembri nenomaksātā summa pārsniedz 10 000 Ls, vai pietiek deklarēt šo kredītu, vai ir jādeklarē arī automašīna?

Tā kā vieglā automašīna ir reģistrēta CSDD, tad tā nav jādeklarē.

2. Auto līzinga atlikusī vērtība ir ap 6000 Ls, bet sākotnējā vērtība bija 12 000 Ls. Kopš iegādes ir pagājuši vairāki gadi, vai jādeklarē ir pēc sākotnējās vērtības, kas ierakstīta līgumā?

Nosakot, vai tiek sasniegts likumā noteiktais kritērijs attiecībā uz aizņēmumiem, tiek vērtēta neatmaksātā aizņēmuma daļa. Jādeklarē, ja tā pārsniedz 10 000 latu. Konkrētajā gadījumā neatmaksātā daļa ir mazāka par 10 000 latu.

Kapitāla daļas

1. Vai jādeklarē kapitāla daļas, kuru vērtība pārsniedz 10 000 latu?

Jā, jādeklarē.

2. Vai akcijas, kas kādreiz pirktas par sertifikātiem, jādeklarē pēc šodienas vērtības?

Nē, novērtējot atbilstību noteiktajiem kritērijiem, par pamatu tiek ņemta iegādes vērtība.

3. Kā noteikt kapitāldaļu vērtību?

Tā ir sākotnējā ieguldījumu vērtība (nomināls), ja kapitālsabiedrība dibināta, vai kapitāla daļu iegādes vērtība, ja tās pirktas.

4. Ja SIA dibināšanas statūtkapitāls ir 20 000 Ls, bet, sagatavojot bilanci par 2011.gadu, vērtība atšķirsies, kura vērtība jānorāda deklarācijā?

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek norādītas ziņas pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst. 24.00.

Finanšu instrumenti

1. Ja personai pieder vairāku valstu parādzīmes, kā tās jādeklarē?

Ja šo valstu parādzīmju emitents ir Latvijas valsts vai arī cita valsts, bet tās atrodas personas finanšu instrumentu kontā Latvijā (Latvijā reģistrētajā kredītiestādē vai brokeru sabiedrībā), tad mantiskā stāvokļa deklarācijā tās ir jāuzrāda, ja to kopējā iegādes vērtība ir virs 10 000 latu.

Pārējos gadījumos šādas parādzīmes ir jādeklarē neatkarīgi no vērtības.

Dzīvības apdrošināšana (ar līdzekļu uzkrāšanu), privātie pensiju fondi

1. Darba devējs personas labā veic iemaksas privātajos pensiju fondos vai veic dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) iemaksas. Vai persona šie uzkrājumi ir jādeklarē?

Jādeklarē, ja kopējais uzkrājumu apmērs pārsniedz 10 000 latu slieksni.

2. Kā deklarēt dzīvības apdrošināšanu un uzkrājumu?

Jādeklarē, ja kopējais uzkrājumu apmērs pārsniedz 10 000 latu slieksni.
Turklāt privāto pensiju fondu vai apdrošinātāju identificējošā informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda tikai par tādiem uzkrājumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1000 latu.

Cits īpašums

1. Kā novērtēt personisko mantu, kuru persona vēlas deklarēt - piemēram, sudraba karošu komplektus, kas palika no vecmāmiņas, un vai to norādīšana deklarācijā neizsauks nodokļu sekas?

Mantiskā stāvokļa deklarācijā informācija par personīgo mantu ir jāuzrāda, ja to veido viena lieta, kuras vērtība pārsniedz 10 000 latu, vai vienveidīgu lietu kopums, kuru vērtība pārsniedz 10 000 latu. Tādējādi sudraba karošu komplekti mantiskā stāvokļa deklarācijā ir uzrādāmi, ja deklarācijas iesniedzējs uzskata, ka to kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latu. Novērtējot mantas vērtību, persona var izmantot iegādes vērtību, ja tādas nav - tirgus vērtību vai jebkuru citu identificējamu vērtību.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir informatīva, tādēļ nodokļa sekas no sudraba karošu komplekta uzrādīšanas neradīsies.

Deklarācijas iesniegšanas termiņi

1. Vai deklarācija jāiesniedz 1.janvārī?

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek norādītas ziņas pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst. 24.00, taču tā jāiesniedz 2012.gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

2. Ja deklarācija, piemēram, tiks iesniegta 2012.gada 28.martā, tad personai ir tiesības trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas to precizēt, bet ja gadījumā tā vēlas vēlreiz precizēt, tad to var veikt trīs mēnešu laikā no iesniegšanas dienas (no 2012.gada 28. marta) vai trīs mēnešu laikā no precizētās deklarācijas iesniegšanas dienas?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju varēs precizēt trīs mēnešu laikā no pirmreizējās deklarācijas iesniegšanas dienas.

Deklarācijas iesniegšana

1. Vai deklarācija jānes uz VID papīra veidā?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā personīgi jebkurā klientu pakalpošanas centrā, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv, vai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai pa pastu.

2. Vai obligāti jāreģistrējas EDS, lai varētu iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Nē. Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt arī personīgi Valsts ieņēmumu dienestā jebkurā klientu pakalpošanas centrā, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv.

3. Kur var VID mājaslapā izdrukāt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Adresē: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?&tabid
=7&id=14&oid=55506&no=2011.12.21&lidz=2011.12.21.

Atbildība

1. Kādi un cik lieli sodi paredzēti par deklarācijas neiesniegšanu?

Pagaidām likumā ir paredzēta gan administratīvā, gan kriminālatbildība par deklarācijas neiesniegšanu. Taču pašreiz esošais tiesiskais regulējums tiks precizēts līdz 2012.gada 1.martam, jo šī deklarācija neatbilst nevienai no jau Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā minētajām deklarācijām.

2. Ja persona 2012.gada 30.decembrī iesniegs deklarāciju par naudas uzkrājumiem uz 2011.gada 31.decembri 20 000 latu SEB kontā, vai būs jāmaksā soda nauda?

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu, t.sk. savlaicīgu neiesniegšanu, persona tiek saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Nodokļa nomaksa

1. Ja iemaksās bankas kontā sakrāto naudu, kura iegūta pēc 2007.gada, vai par to jāmaksā 15% nodoklis?

Nē, par to nodoklis nebūs jāmaksā.

2. Ja naudas uzkrājumi jau bijuši 2007.gadā, vai būs jāmaksā nodoklis?

Nē, par to nodoklis nebūs jāmaksā.

3. Vai jāmaksā 15% nodoklis no deklarētās summas?

Nē, nodoklis nebūs jāmaksā, ja vien summa netiek deklarēta mantiskā stāvokļa deklarācijas sadaļā "III. Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi".

VID Sabiedrisko attiecību daļa; Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļa.

0

2

0

3

Нулевая декларация

Декларация имущественного положения физического лица, так называемая «нулевая декларация», – нововведение в сфере борьбы с теневой экономикой в Латвии. В декабре 2011 года Сеймом был принят закон  «О декларировании имущественного положения физических лиц и незадекларированных доходов» (ссылка), предусматривающий обязанность физических лиц, соотверствующих ряду критериев, задекларировать своё имущественное положение по состоянию на конец 2011 года. Кроме того законом на определенных условиях предусмотрена налоговая амнистия относительно доходов, полученных в период с 1 января 1991 года до 31 декабря 2007 года.
Кому декларацию подавать обязательно

Нулевую декларацию обязано подать лицо, которое соответствует указанным ниже критериям налогового резидентства, и которому помимо этого на 24:00 по латвийскому времени 31 декабря 2011 года принадлежит по крайней мере один из указанных ниже видов активов или пассивов, подлежащих декларированию.
Налоговое резидентство в Латвийской Республике

В 2012 году нулевую декларацию обязано подать лицо,
являвшееся налоговым резидентом Латвийской Республики в 24:00 по латвийскому времени 31 декабря 2011 года*. Подробнее о том, кто считается налоговым резидентом, можно прочитать здесь. То, является ли лицо гражданином, негражданином Латвийской Республики, гражданином другой страны или лицом без гражданства, значения не имеет, – определяющим фактором является налоговое резидентство.
* Лицо, ставшее налоговым резидентом Латвийской Республики после 31 декабря 2011 года не обязано подавать нулевую декларацию в 2012 году. При соблюдении остальных критериев на 31 декабря того года, когда лицо стало резидентом Латвийской Республики, такое лицо обязано подать нулевую декларацию в следующем году, после того как стало резидентом.
Подлежащие декларированию активы и пассивы

    Любая недвижимость за пределами Латвии на любую сумму. »
    Незарегистрированная недвижимость в Латвии на сумму свыше 10 000 латов. »
    Транспортные средства за пределами Латвии. »
    Доли капитала в Латвии на сумму свыше 10 000 латов. »
    Доли капитала за пределами Латвии на любую сумму. »
    Финансовые инструменты в Латвии на сумму свыше 10 000 латов. »
    Финансовые инструменты за пределами Латвии на любую сумму. »
    Денежные накопления в Латвии и за ее пределами на сумму свыше 10 000 латов. »
    Накопления в частных пенсионных фондах и страховании жизни с накоплением в Латвии и за ее пределами на сумму свыше 10 000. »
    Полученные займы и другие долговые обязательства в Латвии и за ее пределами, невыплаченная часть которых превышает 10 000 латов. »
    Выданные займы и другие требования в Латвии и за ее пределами, неполученная часть которых превышает 10 000 латов. »
    Прочее имущество в Латвии и за ее пределами на сумму свыше 10 000 латов. »
    Фактический контроль над долями капитала и финансовыми инструментами в Латвии и за ее пределами на сумму свыше 10 000 латов в статусе истинного выгодополучателя. »

Ссылка

0


Вы здесь » nosok » Юридический вопрос » Нулевая декларация


создать форум